Artikel 1, algemene bepalingen

De vereniging met de naam LYNX, hierna te noemen “de vereniging” is opgericht op 10 oktober 2010 en is gevestigd in Den Haag.

Artikel 2, leden

1. De vereniging bestaat uit

 • spelende leden
 • kaderleden
 • leden van verdienste
 • ereleden

2. spelende leden zijn die leden die actief aan de competitie deelnemen van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, hierna te noemen “KNKV”, en haar districten. De categorie-indeling is afhankelijk van de door het KNKV hiertoe opgestelde richtlijnen en peildata. Zij zijn te verdelen in:

 • senioren
 • junioren
 • aspiranten
 • pupillen
 • kangoeroe klup

3. kaderleden zijn leden van zestien jaar en ouder die niet actief aan de competitie deelnemen en vanwege hun activiteiten in bestuur, commissie, werkgroep of andere hoedanigheid een taak vervullen voor de vereniging.

Artikel 3, leden van verdiensten en ereleden

1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging op voordracht door het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen
2. Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging op voordracht door het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen
3. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van geldelijke of uitvoerende verplichtingen als zij geen actief spelend lid zijn, echter hebben wel alle rechten van leden behoudens het uitkomen in competitiewedstrijden.
4. Degene die zich op bestuurlijk vlak als voorzitter buitengewoon heeft ingezet voor de vereniging kan, na het aftreden als voorzitter, tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen

Artikel 4, donateurs

1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en zich hebben vastgelegd om jaarlijks een door het bestuur vastgelegde bijdrage te storten
3. Donateurs hebben slechts die rechten en verplichtingen die hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd
4. De rechten of verplichtigingen van donateurs kunnen altijd wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar geheel verschuldigd blijft
5. Opzegging namens de vereniging gebeurt door het bestuur

Artikel 5, lidmaatschap

1. Aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van het door het bestuur vastgestelde aanmeldingsformulier, waar de volgende gegevens ingevuld zijn:

 • naam,
 • voorna(a)m(en),
 • geboortedatum,
 • geslacht,
 • adres,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • rekeningnummer,
 • korfbalverenigingen waar het kandidaatlid de afgelopen vijf jaar in competitieverband heeft gespeeld.

2. Voor leden die competitiewedstrijden willen gaan spelen dienen bij het aanmeldingsformulier twee recente pasfoto’s te worden aangeleverd.
3. Voor jeugdleden tot zestien jaar dient het aanmeldingsformulier getekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.
4. Het kandidaatlid, danwel de wettelijk vertegenwoordiger, verklaart zich door ondertekening akkoord met de reglementen van de vereniging en het KNKV.
5. Het bestuur kan verzoeken dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd, bijvoorbeeld een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs.
6. Bedanken voor het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het bestuur en wel voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
7. Indien het lid verzuimt tijdig te bedanken wordt hij of zij geacht de verplichting voor een volledig volgend verenigingsjaar voort te zetten.
8. Het lidmaatschap van een kaderlid eindigt automatisch wanneer deze zijn of haar functie neerlegt of de benoeming wordt ingetrokken, tenzij hij of zij wordt benoemd tot lid van verdienste, erelid of erevoorzitter, of wanneer hij of zij spelend lid wordt.

Artikel 6, aanneming van leden

1. Het lidmaatschap wordt toegekend door een besluit tot toelating door het bestuur. Een individueel bestuurslid kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren.
2. Voor toelating wordt de aanmelding meegedeeld in of op het verenigingsorgaan. Binnen veertien dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerecht lid bij het bestuur bezwaar maken met opgave van redenen.
3. Wanneer het bezwaar leidt tot afwijzing door het bestuur, wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager met vermelding van de beroepsprocedure.
4. Indien het afgewezen kandidaatlid dit verzoekt, wordt de afwijzende keuze aan de algemene vergadering voorgelegd.
5. Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die als lid van de vereniging zijn aangenomen, worden aangemeld bij het KNKV.

Artikel 7, rechten en plichten van leden

Naast de rechten en verplichtingen geregeld in de statuten, hebben alle leden de volgende rechten en plichten:

1. Bij aanmelding als lid hebben zij recht een exemplaar van het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Alle leden hebben het recht deel te nemen aan trainingen.
3. Spelende leden hebben het recht op deelname aan wedstrijden in competitieverband.
4. Vanaf de leeftijd van zestien jaar hebben zij het recht deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
5. Bij leden jonger dan zestien jaar heeft een wettelijk vertegenwoordiger het recht deel te nemen aan debatten in de ledenvergaderingen.
6. Bij leden jonger dan zestien jaar heeft een wettelijk vertegenwoordiger adviesrecht in de ledenvergaderingen.
7. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, tenzij door het bestuur anders is bepaald.
8. Zij hebben het recht om voorstellen, wensen en klachten bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze spoedig te behandelen of te onderzoeken, danwel te laten behandelen of onderzoeken en de uitkomst van de behandeling en/of het onderzoek te delen met het lid dat het voorstel, de wens of de klacht heeft ingediend.
9. Zij hebben de plicht het bestuur tijdig in kennis te stellen van de verandering van hun adres, telefoonnummer en e-mailadres.
10. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
11. Leden vanaf de leeftijd van zestien jaar hebben de plicht tot het uitvoeren van voorkomende taken binnen de vereniging, waaronder, maar niet beperkt tot het doen van bardiensten, schoonmaakdiensten, veld- of zaalbeheerder.
12. Bij leden tot zestien jaar heeft een wettelijk vertegenwoordiger de plicht tot het uitvoeren van voorkomende taken binnen de vereniging, waaronder maar niet beperkt tot het doen van bardiensten, schoonmaakdiensten, veld- of zaalbeheerder.
13. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of van door het bestuur aangewezen commissies aangegeven richtlijnen.
Spelende leden kunnen geen spelend lid zijn van een andere korfbalvereniging.

Artikel 8, straffen

1. In het algemeen is strafbaar zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van het KNKV, waaronder begrepen die door een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het principe van hoor en wederhoor, naast een door de tuchtcommissie van het KNKV aan een lid gegeven straf, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
4. Het bestuur is gerechtigd om bij niet opkomen voor de verenigingstaken, waaronder maar niet beperkt tot bardienst, schoonmaakdienst, veld- en zaalbeheerder een boete op te leggen en bij herhaald niet opkomen het betrokken lid uit te sluiten van het spelen van competitiewedstrijden.
5. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel, heeft het betreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient binnen vier maanden na opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels een aangetekend schrijven, gericht aan het bestuur van de vereniging.

Artikel 9, clubkleuren

De sportkleding van de vereniging bestaat uit:

 • shirt: zwart met oranje
 • broek/rok: oranje
 • sokken: oranje

Artikel 10, bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een verantwoordelijke vrijwilligersbeleid en een tot twee leden die allen meerderjarig zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:

 • de algemene leiding van zaken,
 • de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten,
 • het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen,
 • benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam voor de vereniging.

3. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per vijf weken volgens een vooraf vastgesteld en aan de leden bekendgemaakt rooster, met uitzondering van de zomerperiode. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of meer dan de helft van de overige bestuursleden dit verzoeken.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal achtenveertig uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
6. Indien bij een stemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Artikel 11, dagelijks bestuur

1. De voorzitter, de penningmeester en de verantwoordelijke voor vrijwilligersbeleid vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt die beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten op de eerstvolgende bestuursvergadering mee ter bekrachtiging.
2. Taken van de voorzitter:

 • geeft leiding aan en houdt toezicht op het hele verenigingsleven,
 • is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij of zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen,
 • is verantwoordelijk voor het bijeenroepen van vergaderingen,
 • is verantwoordelijk voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen,

3. Taken van de penningmeester:

 • beheert de gelden van de vereniging,
 • is verantwoordelijk voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven,
 • houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven,
 • voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze te bewaren, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken,
 • brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

4. Taken van de verantwoordelijke voor vrijwilligersbeleid:

 • is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van vrijwilligersbeleid,
 • ziet toe op het opleiden van vrijwilligers waar nodig.

Artikel 12, bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af. De eerste maal gebeurt dit volgens het onderstaand rooster.

 • jaar 1: voorzitter
 • jaar 2: penningmeester en bestuurslid technische zaken
 • jaar 3: bestuurslid vrijwilligersbeleid en bestuurslid facilitaire zaken

2. Alle bestuursleden worden in functie gekozen.
3. De namen van de aftredende bestuursleden en van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda is tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door meerderjarige, stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig, met vermelding van de daaraan verbonden procedure
4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door minimaal vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat met vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13, kascommissie

1. De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14, overige commissies en werkgroepen

1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts (sub-)commissies of werkgroepen instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het (afdelings)bestuur, de (afdelings)vergadering en de commissies.
2. Er zijn twee vaste commissies, te weten:

 • technische commissie
 • activiteitencommissie

3. De benoeming tot lid van een commissie of werkgroep geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
5. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of een meerderheid van de leden van de commissie dit wenselijk achten.
7. Een commissie of werkgroep is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 15, contributie

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie, tenzij zij actief in de competitie uitkomen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
4. De contributie dient via automatische incasso per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 16, gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren.
4. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 17, wedstrijden

1. De spelers worden op een door het (afdelings)bestuur te bepalen manier van hun opstelling en indeling in een van de ploegen in kennis gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste vierentwintig uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de begeleider en/of aanvoerder van de desbetreffende ploeg, danwel de verantwoordelijke wedstrijdsecretaris.
2. Bij wedstrijden is zo mogelijk iedere ploeg vergezeld van een begeleider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur of de technische commissie. De begeleider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het orgaan dat hem of haar heeft aangesteld.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een ploeg zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de begeleider en de aanvoerder.
5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door het KNKV toestemming is verleend.
6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een ploeg en/of leden, die de vereniging op enige wedstrijd vertegenwoordigen, geschiedt aantekening in een daartoe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigendom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 18, aansprakelijkheid van de leden

7. Ieder van de leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
8. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken, e.d. door het KNKV kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 19, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien het bestuur hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 • geboorte zoon of dochter van een lid,
 • bij overlijden van een lid aan zijn of haar wettelijke partner of kind,
 • bij het twaalfeneenhalf, vijfentwintig, veertig- of vijftigjarig verenigingsjubileum van een lid,
 • overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
 • aan verenigingsscheidsrechters wordt een scheidsrechtershirt in bruikleen verstrekt, tenzij de scheidsrechter recht heeft op kleding vanuit het KNKV.
 • aan trainers wordt een trainingspak in bruikleen verstrekt.

Artikel 20, verenigingsorganen

1. De vereniging heeft een website die bereikbaar is via de domeinnaam lynx-korfbal.nl en een nieuwsbrief die tijdens het seizoen tweewekelijks verschijnt.
2. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. De redactie is gehouden aan een door de ledenvergadering goed te keuren redactiestatuut. Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van de nieuwsbrief en beschikbaarheid van de website.

Artikel 21, sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Tenminste veertien dagen voor de vergadering wordt gehouden dient een afschrift van het voorstel op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden met daarin de voorgedragen wijziging woordelijk opgenomen. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste veertien dagen voor de vergadering in en of de verenigingsorganen gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee-derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee-derde van de leden aanwezig is. Indien dit quorum ontbreekt, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van twee-derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 23, slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement
2. Na vaststelling van het reglement wordt de tekst zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden.
3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking veertien dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief waarin de tekst van het reglement is opgenomen, of na plaatsing op de website.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging van 27 mei 2010.

Namens het bestuur van de vereniging,

de voorzitter: 

%d bloggers liken dit: